a.

a.
1) (скор. від about) прибли́зно, бли́зько
2) (скор. від absolute) абсолю́тний
3) (скор. від active) акти́вний, ді́ючий
4) (скор. від accepted) пого́джений; при́йнятий
5) (скор. від annual) щорі́чний, річни́й
6) (скор. від approved) схва́лений, затве́рджений
7) (скор. від acre) акр (= 4047 м2)
8) (скор. від address) адре́са
9) (скор. від adjective) прикме́тник
10) (скор. від age) вік
11) (скор. від afternoon) пі́сля по́лудня
12) (скор. від area)
а) пло́ща, пове́рхня
б) терито́рія, райо́н

English-Ukrainian transcription dictionary . 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”